Nieuwsbrief

Bereken je verzendingskosten met snelkoerier


Je kan de verzendingskosten per snelkoerier berekenen, geef hier alle gegevens in.

Bereken de verzendingskosten

Bereken je verzendingskosten met snelkoerier


Je kan de verzendingskosten per snelkoerier berekenen, geef hier alle gegevens in.

Verzendingskosten:

* Verplichte velden

Annuleer of 

Artikel 1:  Identiteit & Toepasselijkheid

1.1 Kaartjespost is eigendom van Sofie Schollaert.

Btw nr :                      BE 0830.973.759

Adres :                       Provincieweg 408, 9550 Herzele

Mail:                           info@Kaartjespost

Tel:                             0496/25 08 02

Bankrekening :         IBAN BE92  6135  5504  3223 - BIC DEUTBEBE

 

1.2 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Kaartjespost (c/o Sofie Schollaert) worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden, tenzij wanneer dit formeel door Kaartjespost werd bevestigd.

 

Artikel 2: Betalingsaanvraag en Facturen

2.1 Bij bestelling via de webshop Kaartjespost.be wordt een betalingsaanvraag opgemaakt en per mail overgemaakt naar de klant met de vraag tot betaling. De betalingsaanvraag is ook terug te vinden in de account van de klant. De betalingsaanvraag dient volledig betaald te worden alvorens de bestelde goederen kunnen geleverd worden (zie ook Artikel 8. Betalingscondities).

2.2 Bij bestelling via een andere verdeler van Kaartjespost, bv drukker of doopsuikerwinkel, gelden de verkoopsvoorwaarden zoals medegedeeld door de verantwoordelijke van deze verdeler. De verdeler wordt in dit geval het centrale aanspreekpunt waarbij zijn verkoopsvoorwaarden, o.m. betalingscondities, geldig zijn.

2.3 Alle betalingsaanvragen en facturen zijn inclusief BTW en in euro.

2.4 Kaartjespost behoudt zich het auteurs- en eigendomsrecht voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en alle andere zaken. Deze stukken door of vanwege ons verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking worden gesteld aan derden of op enigerlei wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kaartjespost.

 

Artikel 3: Opdracht

3.1 De opdracht komt tot stand wanneer een betalingsaanvraag werd opgemaakt en bezorgd aan de klant.

3.2 Aanvaarding van de betalingsaanvraag en toewijzing van de opdracht, brengt ook de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden met zich mee.

3.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Kaartjespost mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

 

Artikel 4: Wijziging in de opdracht

4.1 Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient dit tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Kaartjespost behoudt zich het recht voor om op grond van de in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

4.3 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen kan Kaartjespost niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 5: Verzending & levering

5.1 Leveringstermijnen. Aan elke opdracht verbindt Kaartjespost een leveringstermijn. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Kaartjespost tracht naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijnen na te komen. Vertraging in de levering geeft in geen enkel geval recht op een schadevergoeding en leidt niet tot de ontbinding van de opdracht.

5.2 Leveringswijzen. Afhankelijk van het type opdracht, bestaan er verschillende leveringswijzen. De opdrachtgever kiest bij bestelling de soort leveringswijze en verklaart zich akkoord met de daarbij horende kosten.

 

Artikel 6: Verkoop op afstand

6.1 Indien de bestelling via de webshop www.kaartjespost.be verloopt geldt de wetgeving omtrent “verkoop op afstand”.

6.2 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

a) Gepersonaliseerde of op maat gemaakte / ontworpen producten en diensten:

De opdrachtgever heeft, na het plaatsen van zijn bestelling, 14 kalenderdagen de tijd om zijn bestelling alsnog te herroepen (“herroepingsrecht”).

Deze herroeping is zonder bijkomende kosten indien er nog geen levering heeft plaatsgevonden van de gepersonaliseerde of op maat gemaakte / ontworpen producten en diensten. Indien de levering reeds heeft plaatsgevonden is er geen mogelijkheid tot herroepen van de opdracht. De te volgen procedure hiervoor wordt beschreven in artikel 12 ‘Klachten en geschillen’ .

b) Standaard of generieke producten:

De opdrachtgever heeft, na het plaatsen en / of ontvangen van zijn bestelling, 14 kalenderdagen de tijd om zijn bestelling alsnog te herroepen (“herroepingsrecht”).

Indien de opdrachtgever zijn herroepingsrecht uitoefent zijn de daaraan verbonden terugzendkosten ten laste van de opdrachtgever. De geretourneerde goederen worden ofwel terugbetaald ofwel worden deze vervangen door gelijkaardige producten. De terugbetaling van de geretourneerde goederen vindt plaats maximaal dertig kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen

De goederen dienen geretourneerd te worden naar het maatschappelijk adres van Kaartjespost.be (zie artikel 1)

6.3 Men kan de opdracht herroepen via volgend geharmoniseerd modelformulier : http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

De opdrachtgever blijft evenwel gerechtigd om via andere kanalen en/of manieren het herroepingsrecht uit te oefenen.

6.4 De regelgeving omtrent “verkoop op afstand” geldt niet indien men de bestelling plaatst bij een andere verdeler van Kaartjespost bv drukker of doopsuikerwinkel.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Kaartjespost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen of fouten van derden, de opdrachtgever en/of haar leveranciers. Kaartjespost kan steeds beslissen een werk opnieuw uit te voeren om de kwaliteit ervan te garanderen, ook als dit de levertermijn beïnvloedt.

7.2 De aansprakelijkheid van Kaartjespost voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het toegekende honorarium.

 

Artikel 8: Betalingscondities

8.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst mail met betalingsaanvraag.

8.2 De betalingsaanvraag dient 100% voor levering van de bestelling betaald te worden.

8.3 Indien de wederpartij niet binnen de 30 dagen na betalingsaanvraagdatum heeft betaald dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en is Kaartjespost gerechtigd aan de nalatige wederpartij een rente in rekening te brengen van 6,00 % van het factuurbedrag op jaarbasis, ingaande de dag volgend op die waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Daarnaast wordt een forfaitaire schadevergoeding van 50,00 euro gerekend ingaande op de dag volgend op die waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Bij renteberekening wordt een gedeelte van de maand voor een gehele maand gerekend. Kaartjespost heeft ook het recht om de bestelling te annuleren indien de wederpartij niet binnen de 30 dagen na betalingsaanvraagdatum heeft betaald. Dit kan kenbaar gemaakt worden via eenvoudig schrijven per mail of per post.

8.4 Alle kosten, welke voor ons voortvloeien uit het niet, niet‐tijdig en niet‐behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden integraal doorgerekend aan de wederpartij. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet‐behoorlijke nakoming.

8.5 Bij annulatie van de opdracht door de klant, evenwel rekening houdende met de wetgeving omtrent “verkoop op afstand” (zie artikel 6), is de klant verplicht de reeds gemaakte kosten te vergoeden. De minimale schadevergoeding bedraagt 50 euro, waarbij Kaartjespost zichzelf het recht voorbehoud om een grotere schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 9: Intellectuele rechten en eigendomsrecht

9.1 De opdracht noch de levering omvat, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige overdracht noch afstand van intellectuele rechten of eigendomsrechten. Al het fotomateriaal/opmaakmateriaal door Kaartjespost gemaakt blijft eigendom van Kaartjespost en mag niet gebruikt worden door de opdrachtgever voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

9.2 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden niet verstrekt aan derden. Kaartjespost bewaart en gebruikt de accountgegevens enkel voor het naleven van de aan haar toegekende opdracht.

 

Artikel 10: Privacy

10.1 De gegevens van de consument worden gebruikt voor de goede afhandeling van de bestelling. De klant heeft ten alle tijden toegang tot deze gegevens en kan deze aanpassen indien gewenst.

10.2 Het emailadres van de consument, ingegeven via de webshop, kan gebruikt worden voor direct marketing van kaartjespost of partners.

10.3 De persoonlijke gegevens van de consument worden niet doorgegeven aan derden.

 

Artikel 11: Naamsvermelding

11.1 Kaartjespost is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of haar naam te laten vermelden op het ontwerp.

 

Artikel 12: Eigen promotie

12.1 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Kaartjespost de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 13: Klachten & Geschillen

13.1 Eventuele klachten kan u melden via e-mail op info@Kaartjespost, per GSM op 0496/25 08 02 of per brief op het adres Provincieweg 408, 9550 Herzele. Alle klachten worden zsm behandeld en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen

13.2 Voor alle geschillen betreffende de opdracht die niet minnelijk kunnen worden opgelost, zullen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zijn.


Top